Ylioppilaskirjoitukset maksuttomiksi

Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivuilla 12.1.2013: Pek­ka Myk­kä­nen ker­toi (HS Mer­kin­tö­jä 9. 1.) ty­tös­tä, jo­ka jou­tui kes­keyt­tä­mään lu­kion, kos­ka hä­nen per­heel­lään ei ol­lut va­raa hank­kia lu­kio­kir­jo­ja. Lie­nee hy­vä py­säh­tyä miet­ti­mään, mi­ten yh­teis­kun­tam­me pi­täi­si ot­taa ta­pauk­ses­ta opik­seen. Lu­kio­kir­jo­jen li­säk­si suo­ma­lai­ses­sa ”mak­sut­to­mas­sa” kou­lu­jär­jes­tel­mäs­sä on ni­mit­täin toi­nen­kin epä­koh­ta: mak­sul­li­set yliop­pi­las­kir­joi­tuk­set. Kir­joit­taes­sa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa vain pa­kol­li­set ai­neet yh­del­lä kir­joi­tus­ker­ral­la mak­su on 126[…]